REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA PODATKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU

§ 1. Podstawa prawna

– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.),
– ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 41 poz. 213, z późn. zm.),
– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.),
– ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm),
– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z późn. zm.),
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.),
– ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.).

§ 2. Zakres przedmiotowy regulaminu i definicje

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług doradztwa podatkowego za pośrednictwem Internetu oraz usług dostępu do danych, w domenach www.e-doradcy.pl oraz www.taxpage.pl.
2. Użyte w treści regulaminu określenia oznaczają:
– serwis – internetowa witryna doradztwa podatkowego w domenie www.e-doradcy.pl,
– biuletyn – Biuletyn Podatkowy TAX PAGE publikowany w domenie www.taxpage.pl.
– doradca – doradca podatkowy świadczący usługi doradztwa podatkowego za pośrednictwem serwisu oraz poza serwisem,
– usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług doradztwa podatkowego za pośrednictwem serwisu lub korzystająca z usług doradcy poza serwisem, jeśli kontakt z doradcą nawiązany został za pośrednictwem serwisu, albo z usług dostępu do danych,
– usługa – usługa doradztwa podatkowego świadczona za pośrednictwem serwisu lub poza serwisem oraz zastępstwo prawne przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sadem Administracyjnym; usługa dostępu do danych,
– usługa e-doradztwa – usługa świadczona wyłącznie za pośrednictwem serwisu,
– usługa dostępu do danych – subskrypcja biuletynu oraz dostęp do wybranych materiałów publikowanych w biuletynie i serwisie.

§ 3. Informacje o doradcy, zgodne z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

1. Doradcą jest doradca podatkowy Jerzy Andrzej Tomczak, z siedzibą: 91-829 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10 lok. 611, działający w formie Przedsiębiorstwa Konsultingowo-Usługowego „JAT” Jerzy Andrzej Tomczak z siedzibą 91-829 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10 lok. 611, NIP: 726-037-68-17, REGON: 004355438, adres e-mail: jat@doradcypodatkowi.pl.
2. Doradca należy do samorządu zawodowego – Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Informacje o samorządzie dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej KIDP.
3. Wszystkich doradców podatkowych – członków Krajowej Izby Doradców Podatkowych – obowiązują zasady Etyki Zawodowej oraz Ślubowanie złożone przed uzyskaniem wpisu na listę doradców podatkowych, a każdy doradca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania doradztwa podatkowego.
4. Doradca wpisany jest pod numerem 05259 na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, a decyzja o wpisie wydana została w Polsce przez Ministra Finansów.
5. Serwis zarejestrowany jest pod numerem 977 rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Łodzi.

§ 4. Warunki świadczenia usług e-doradztwa

1. Usługobiorca może skorzystać z usług e-doradztwa pod warunkiem, że:
– zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i treść tego regulaminu w pełni akceptuje,
– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania usługi,
– wyrazi zamiar zawarcia umowy o świadczenie usługi e-doradztwa poprzez przesłanie na adres elektroniczny doradcy zapytania lub zlecenia.
2. Przez przetwarzanie danych, o którym mowa w ust.1, rozumie się utrzymanie danych usługobiorcy w aktach doradcy oraz archiwizowanie tych danych i akt sprawy przez 5-letni okres wynikający z przepisów ustawy o doradztwie podatkowym; zgoda na przetwarzanie danych nie może być odwołana przed upływem 5-letniego okresu, o którym mowa wyżej.
3. Usługobiorca może zażądać usunięcia swoich danych z akt doradcy jedynie w przypadku, gdy nie została jeszcze wykonana na jego rzecz żadna usługa.
4. Dane, o których mowa w ust. 1 – 3, wykorzystywane mogą być jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi; w szczególności nie mogą być udostępniane osobom trzecim lub wykorzystywane dla celów nie związanych z usługą.
5. Cena usługi jest każdorazowo negocjowana.

§ 5. Zawarcie umowy

1. Zawartość serwisu stanowi ofertę w rozumieniu przepisów art. 66 i następnych Kodeksu cywilnego.
2. Warunkiem zawarcia umowy jest wpłacenie na rachunek bankowy doradcy kwoty stanowiącej uzgodnione z doradcą wynagrodzenie za usługę e-doradztwa.
3. Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę wpływu wynagrodzenia na rachunek bankowy doradcy.
4. W przypadku usługi zastępstwa prawnego umowa zawierana jest w formie pisemnej i przesyłana pocztą. Za zgodą stron umowa może być przesłana drogą elektroniczną w formie skanu podpisanego formularza umowy.

§ 6. Odstąpienie od umowy

1. Usługobiorca może odstąpić od umowy, bez podania przyczyn, pod warunkiem że informacja o odstąpieniu przesłana zostanie na adres elektroniczny doradcy przed przesłaniem usługobiorcy treści zamówionej odpowiedzi lub opinii. W tym przypadku wpłacona kwota podlega zwrotowi na rachunek bankowy podany przez usługobiorcę, po potrąceniu kosztów operacji bankowych. Przesłanie informacji o odstąpieniu już po otrzymaniu opinii przez usługobiorcę (wykonaniu sługi) sprawia, że żądanie odstąpienia jest bezskuteczne.
2. Doradca odmówi zawarcia umowy lub odstąpi od umowy już zawartej w przypadku przekazania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
3. Doradca może odmówić zawarcia umowy lub odstąpić od umowy już zawartej, gdy:
– z treści korespondencji wynika, że zakres zamówionej usługi nie mieści się w granicach uprzednio wynegocjowanych,
– usługobiorca nie zaakceptował zaproponowanej przez doradcę ceny usługi,
– doradca uzna, że nie posiada wystarczającej wiedzy lub doświadczenia do wydania zamówionej opinii,
– doradca uzna, że opis stanu faktycznego przedstawiony przez usługobiorcę jest niewystarczający dla wydania zamówionej opinii,
– doradca uzna, że pytanie usługobiorcy zostało sformułowane w sposób nie pozwalający na wydanie opinii.

§ 7. Zasady świadczenia usług e-doradztwa

1. Doradca zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym oraz złożonym Ślubowaniem zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy faktów i informacji, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu; obowiązek ten dotyczy również osób zatrudnionych przez doradcę.
2. Zabrania się przekazywania do serwisu treści o charakterze bezprawnym.
3. Usługobiorca zamawiający usługę kieruje zapytanie lub zlecenie na adres elektroniczny doradcy; doradca może zadać usługobiorcy dodatkowe pytania, jeżeli uzna, że jest to konieczne dla udzielenia prawidłowej odpowiedzi.
4. Doradca, po zapoznaniu się z treścią pytania (zlecenia) i ewentualnych wyjaśnień proponuje usługobiorcy cenę usługi e-doradztwa lub cenę i warunki zastępstwa prawnego.
5. Doradca przesyła na adres elektroniczny usługobiorcy treść opinii (porady) zamówionej w ramach usługi e-doradztwa, po stwierdzeniu wpływu uzgodnionej ceny na jego rachunek bankowy.
6. W przypadku usługi zastępstwa prawnego, warunki świadczenia usługi i sposób zapłaty określa pisemna umowa zawarta między usługobiorcą i doradcą.
7. Usługobiorca może zażądać od doradcy wystawienia faktury. Faktura w formie pliku PDF przesyłana jest drogą elektroniczną, zaś usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w takiej formie. Przesłanie faktury w formie papierowej, za pośrednictwem poczty, następuje wyłącznie na wyraźne żądanie usługobiorcy.
8. Na żądanie usługobiorcy doradca potwierdza na piśmie treść odpowiedzi udzielonej drogą elektroniczną.
9. Serwis wykorzystuje pliki cookie`s (tzw. ciasteczka), wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania serwisu. Ustawieniami plików cookies można zarządzać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

§ 8. Odpowiedzialność doradcy

1. Doradca ponosi odpowiedzialność za świadczone usługi na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym oraz Kodeksu cywilnego.
2. Dla celów wydawanych opinii przyjmuje się, że stan faktyczny przedstawiony przez usługobiorcę jest bezsporny. Doradca odpowiada za treść wydanych opinii wyłącznie w granicach opisu stanu faktycznego przesłanego przez usługobiorcę. W szczególności nie odpowiada za nie uwzględnienie w treści opinii okoliczności, które zostały przez usługobiorcę pominięte lub zatajone.
3. Doradca nie ponosi również odpowiedzialności za skutki zastosowania się usługobiorcy do wydanej opinii w sytuacji, gdy okoliczności będące przedmiotem opinii przedstawione zostały przez usługobiorcę niezgodnie ze stanem faktycznym.

§ 9. Reklamacje i skargi

1. W przypadku, gdy usługobiorca uzna, że treść przesłanej opinii jest niewystarczająca, może żądać od doradcy jej uzupełnienia w ramach reklamacji.
2. Reklamacja nie zostanie uwzględniona, jeśli żądania usługobiorcy wykraczają poza uzgodniony zakres usługi. W tym przypadku usługobiorca zamówić może kolejną usługę lub uzgodnić rozszerzenie zakresu usługi dotychczasowej.
3. W przypadku niemożności polubownego zakończenia ewentualnego sporu usługobiorca może złożyć skargę na doradcę do Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych, co doprowadzi do rozpatrzenia sprawy przez Sąd Dyscyplinarny oraz – w II instancji – Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
5. Usługobiorca może dochodzić swych roszczeń przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby doradcy, w przypadku gdy uzna, że postępowanie reklamacyjne lub postępowanie przed Sądami Dyscyplinarnymi Krajowej Izby Doradców Podatkowych nie dały satysfakcjonujących go wyników.

§ 10. Zasady świadczenia usług dostępu do danych

1. Usługa subskrypcji biuletynu jest nieodpłatna. Warunkiem korzystania z tej usługi jest podanie adresu e-mail usługobiorcy.
2. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć swój adres e-mail z listy subskrybentów. Może również skierować żądanie usunięcia tego adresu na adres elektroniczny taxpage@doradcypodatkowi.pl.
3. Adresy e-mail subskrybentów nie są archiwizowane, a usunięcie adresu z listy subskrybentów oznacza definitywne zakończenie subskrypcji. Jednak subskrypcja ta może być w każdym czasie przez usługobiorcę wznowiona.
4. Usługobiorca wpisujący się na listę subskrybentów wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i przesyłek reklamowych od wydawcy biuletynu.
5. Dostęp do wybranych materiałów zawartych w biuletynie oraz w serwisie może być odpłatny. Usługobiorca uzyskuje dostęp do tych materiałów poprzez wykupienie identyfikatora i hasła w systemie mikropłatności SMS lub poprzez przelew na konto wydawcy, na warunkach określanych w biuletynie albo serwisie.
6. Materiałów, o których mowa wyżej (publikowanych w biuletynie oraz serwisie), nie należy utożsamiać z usługami doradztwa podatkowego w rozumieniu przepisów § 4 – 9 regulaminu. Stanowią one wyłącznie wyraz poglądów ich autorów.