KOMPLEKSOWE ZASTĘPSTWO PRAWNE W POSTĘPOWANIACH
PODATKOWYCH I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNYCH

Jeśli zdarzyło Ci się wejść w spór z organami podatkowymi, organami samorządowymi (podatki i opłaty lokalne) lub organami kontroli skarbowej, możesz zlecić nam prowadzenie postępowania w swojej sprawie. Możesz zlecić nam zarówno wykonanie konkretnych czynności procesowych (odwołanie, zażalenie, skarga, skarga kasacyjna, etc.) jak i kompleksowe prowadzenie całości postępowania. W tym ostatnim przypadku zapewniamy zastępstwo prawne na wszystkich etapach postępowania – przed organami I i II instancji, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, jeśli wymagane jest złożenie skargi kasacyjnej. W przypadku uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia, sprawą „opiekujemy się”, aż do czasu odzyskania spornych kwot, niezależnie od tego, czy to korzystne rozstrzygnięcie zapadło w postępowaniu instancyjnym, czy sądowo-administracyjnym.

Obsługujemy postępowania z zakresu: podatków dochodowych (w tym podatku od dochodu z nieujawnionych źródeł), VAT, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych i opłaty skarbowej, podatków i opłat lokalnych, skarg na bezczynność organów oraz skarg i zarzutów dotyczących egzekucji administracyjnej.

Jeśli zdecydujesz się zlecić nam postępowanie, musisz przesłać stosowną informację na adres elektroniczny doradcy. Zakres i warunki wykonania zlecenia określone zostaną w umowie podpisanej przez obie strony oraz korespondencji. Musisz też podpisać pełnomocnictwo dla doradcy, który będzie reprezentował Cię w postępowaniu.

Jeśli jesteś przedstawicielem osoby prawnej, konieczny będzie też dodatkowo oryginał stosownego wyciągu z rejestru sądowego (np. KRS), z którego wynikało będzie upoważnienie do podpisania pełnomocnictwa (upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej).

Umowa, pełnomocnictwo oraz – ewentualnie – wyciąg z rejestru sądowego przesłane winny być pocztą lub dostarczone do kancelarii doradcy. Pozostałe materiały – jw. (w przypadku dokumentów papierowych) albo elektronicznie, na adres e-mail doradcy, w formie plików tekstowych lub skanów.

Adres do korespondencji

Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Usługowe „JAT” Jerzy Andrzej Tomczak

91-829 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10 lok. 611

Na cenę usługi zastępstwa prawnego składają się:
1. Ryczałtowy zwrot kosztów postępowania netto 500,00 zł (+ VAT), płatny z góry przed rozpoczęciem czynności, w postępowaniu przed organami I i II instancji oraz netto 1.000,00 zł (+ VAT) w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Koszty nie podlegają zwrotowi, w przypadku negatywnego wyniku postępowania.

2. Negocjowane honorarium – od 10% netto (+ VAT) odzyskanych kwot (zobowiązanie, odsetki, kary, etc.), należne w przypadku pozytywnego wyniku postępowania.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy nr 63 1050 1461 1000 0022 2355 6370 w ING Bank Śląski Oddział w Łodzi.

Musisz też zapłacić ewentualne wpisy sądowe lub inne opłaty, jeśli wymagało tego będzie prowadzone postępowanie.

Uwaga!!
W każdym przypadku pamiętać musisz, że warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym, powodzenia prowadzonego postępowania (warunkiem umożliwiającym w ogóle rozpoczęcie procedowania w Twojej sprawie) jest dochowanie terminów procesowych. Terminy te liczone są od dnia doręczenia zaskarżanego aktu. Najczęściej spotykane terminy to:
– 7-dniowy w przypadku zażaleń,
– 14-dniowy w przypadku odwołań,
– 30 dniowy w przypadku skarg.
Przy obliczaniu terminów musisz pamiętać o tzw. instytucji doręczenia zastępczego uregulowanej m.in. przepisami art.150 i 153 Ordynacji podatkowej. Przykładowo, jeśli – pomimo awizowania – nie odbierasz przesyłki poleconej zawierającej decyzję, to przesyłka ta przechowywana jest w placówce pocztowej przez okres 14 dni, a po upływie tego okresu decyzję tę pozostawia się w aktach organu podatkowego, ze skutkiem doręczenia w ostatnim dniu tegoż okresu. Tak samo będzie, gdy odmówisz odbioru pisma (za datę doręczenia uznaje się wówczas dzień odmowy). Od tego też dnia rozpoczyna się bieg terminów do wniesienia zażalenia, odwołania, skargi, etc. Może się zdarzyć zatem tak, że pismo wobec którego zastosowano doręczenie zastępcze (nie odbierałeś go pomimo awizowania lub odmówiłeś jego odbioru), otrzymałeś faktycznie już po upływie terminu do wniesienia środka zaskarżenia. W tej sytuacji możliwe jest, co prawda, wystąpienie z wnioskiem o przywrócenie terminu, jednak wniosek taki nie zawsze jest skuteczny, a ponadto sprawa wymaga wiele dodatkowego wysiłku skierowanego nie na merytoryczne jej rozstrzygnięcie, a jedynie na to by w ogóle możliwe było rozpoczęcie procedowania.

Musisz też pamiętać, by nie zlecać usługi w ostatnim (przedostatnim) dniu terminu do złożenia środka zaskarżenia. Twój pełnomocnik musi mieć choć trochę czasu na przygotowanie i podjęcie stosownych czynności procesowych. Natomiast w przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało już udzielone (organy zostały skutecznie powiadomione o udzieleniu tegoż), wszelkie pisma procesowe doręczane są pełnomocnikowi, który pilnuje dochowania wszelkich terminów. W tej sytuacji doręczenie nie jest skuteczne, jeśli pismo to doręczono Ci, z pominięciem pełnomocnika.